Tính năng Quan Phẩm

Chúa công thân mến!

Trong triều đình thời tam quốc thường chia ra các chức quan của mỗi vị tướng phụ trách công việc. Trong Tam Quốc Phán Xử khắc họa rõ nét nhất thông qua tính năng Quan Phẩm. Hệ thống quan phẩm được chia từ Nhất Phẩm xuống tới Cửu Phẩm là chức quan bé nhất. Mỗi chức vị sẽ có những quyền hạn khác nhau. Để thăng chức Quan Phẩm  người chơi cần đủ các điều kiện đưa ra như đạt đủ cấp độ yêu cầu, có đủ số Uy Danh.

Điều kiện để thăng chức

Ngôi vị cao nhất của Quan Phẩm